Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika
Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika

Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika

Özgün adı “Feminism is for Everybody: Passionate Politics” olan ve Ece Aydın, Berna Kurt, Şirin Özgün, Aysel Yıldırım tarafından Türkçeye kazandırılan bu çalışma BGST Yayınları tarafından ilk kez 2002 yılında basılmıştır. Siyahi bir kadın olan ve Amerika’daki ırkçı, cinsiyetçi, sınıfçı sömürülere ilişkin birçok çalışma yapan aynı zamanda kitabın yazarı olan Bell Hooks’un yoğunlaştığı konu siyahi kadınların sömürülmesi ve ezilmesidir.

Bell Hooks
Bell Hooks

Kitap; giriş, on dokuz bölüm ve dizinden oluşmaktadır. Kitaptaki bölüm başlıkları şu şekildedir: Birinci bölüm ‘Feminist Politika’, ikinci bölüm ‘Bilinç Yükseltme’, üçüncü bölüm ‘Kız Kardeşlik Hala Güçlü’, dördüncü bölüm ‘Eleştirel Bilince Yönelik Feminist Eğitim’, beşinci bölüm ‘Bedenlerimiz, Kendimiz’, altıncı bölüm ‘İç ve Dış Güzellik’, yedinci bölüm ‘Feminist Sınıf Mücadelesi’, sekizinci bölüm ‘Küresel Feminizm’, dokuzuncu bölüm ‘Çalışan Kadınlar’, onuncu bölüm ‘Irk ve Toplumsal Cinsiyet’, on birinci bölüm ‘Şiddeti Sona Erdirmek’, on ikinci bölüm ‘Feminist Erkeklik’, on üçüncü bölüm ‘Feminist Ebeveynlik’, on dördüncü bölüm ‘Özgürleştirici Evlilik ve Birliktelik’, on beşinci bölüm ‘Feminist Bir Cinsellik Politikası’, on altıncı bölüm ‘Katıksız Mutluluk’, on yedinci bölüm ‘Yeniden Sevmek’, on sekizinci bölüm ‘Feminist Maneviyat’, on dokuzuncu bölüm ‘Vizyoner Feminizm’

Genç, yaşlı, kadın, erkek herkesin rahatça okuyabilmesi için gayet anlaşılır, yalın bir dille yazılan ve kendisinin, el kitabı olarak nitelendirdiği bu çalışmanın amacı Bell Hooks tarafından “Feminizm nedir? sorusuna korkuya ya da fanteziye dayanmayan bir cevapları olsun istiyorum. Şu basit tanım ellerinde olsun, onu tekrar tekrar okusunlar ve bilsinler istiyorum: Feminizm cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdirmeye çalışan bir harekettir.” (Hooks, 2016, s. 9) şeklinde ifade edilmektedir.

Kitap için seçilen genel başlık kitabın içeriğiyle doğrudan ilişkili olup konunun tartışıldığı her biri müstakil olan alt başlıklar geniş bir alanı kapsayan konunun sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlamıştır. Her konu başlığı bir irinden farklı bir konuyu ele almakta ve o konuya ilişkin sorunlar, yanlış anlaşılmalar ve çözüm önerileri kendi bağlamları içerisinde sunulmuştur.

Günlük yaşamda sergilenen cinsiyetçi tavırların insanların yaşama özgürlükleri karşısında nasıl bir tehdit oluşturduğu hakkında ve son derece rahatsız edici bu durumun nasıl sona erdirileceği konusunda bize izlenebilecek bir yol çizme sorumluluğunu üstlenmiş olan bu çalışma benimsediği amaca ulaşmak için feminizmin yalnızca kadınlar tarafından değil erkekler tarafından da anlaşılması gerektiğini savunmaktadır:

“Feminist teori hepimize, özellikle adaleti ve özgürlüğü nasıl hayatı güçlendirecek ve olumlayacak şekilde seveceğimizi öğretir.” (Hook, 2016, s. 90)

“Hakiki bir feminist politika bizi esaretten özgürlüğe, aşksızlıktan aşka götürecektir.” (Hooks, 2016, s. 126)

Yazar, ideolojik olarak anlatmak istediği görüşlerini belli başlı başlıklar altında ve günlük yaşamdan birçok örnek vererek açıklamaya çalışmıştır. Bu bağlamda değinmek istediği konuları olabildiğince sınırlandırmış olan yazar, beyan ettiği düşüncelerini olabildiğince anlaşılır kılmaya çalışmış ve bunu da başarmıştır. Kendisinin son derece radikal bir feminist olduğunu belirten Bell Hooks kitabında feminist politikayı benimsemiş ancak feminizme zarar veren düşünce ve tutumlar karşısında oldukça sağlam bir tutum sergileyerek aksini iddia eden açıklamalarda bulunmuştur:

“Pek çok insan feminizmin din karşıtı bir hareket olduğunu düşünmektedir. Feminizmin sadece maddi kazanımlara odaklanması maneviyatının geliştirilmemesinin bu düşüncede payı büyüktür. Bu düşüncenin yıkılabilmesi için feminist bir maneviyat geliştirilmelidir. Feminizm, dini inançlara değil, dinlerin cinsiyetçi düşüncelerle yorumlanmasına karşıdır.” (Hooks, 2016, s. 130)

Kitap, ait olduğu çalışma alanı göz önünde bulundurulunca feminizm hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayacak anlaşılabilir bir kaynak. Bunun yanında bu alana ilişkin akademik çalışmalar yapmak isteyen ancak nereden başlayacağına karar veremeyenler için araştırmacının beklentilerini karşılayabilecek bir kitap. Yazarın kullanmış olduğu dil sayesinde kitabı yetişkin olan her insan rahatça okuyabilir. Yazarın ele aldığı konuları ve ele alış tarzını göz önünde bulundurursak kendi alanına küçük ama etkili katkılarda bulunduğunu görürüz.

Hooks, B. (2016). Feminizm Herkes İçindir: Tutkulu Politika, İstanbul, BGST Yayınları, ss. 146.